ปัจจุบันมีการนำวัสดุนิวเคลียร์หรือรังสีวิทยาด้านอื่นๆ เข้าไปประยุกต์ใช้ในหลายสาขา ซึ่งโดยปกติแล้วไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเลย โดยเฉพาะการใช้ไอโซโทปรังสี ทั้งที่เป็นสารรังสีที่มีในธรรมชาติและที่ผลิตขึ้นมา มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางอยู่ในเครื่องมือ เครื่องวัด และในการถ่ายภาพ มีการนำไปใช้ในหลายสาขาทั้งในอุตสาหกรรมน้ำมัน โบราณคดี เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน  ส่วนสำคัญที่เรานำมาใช้งานคือสารไอโซโทปรังสี ซึ่งให้รังสีออกมา โดยมีคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ทะลุผ่านวัสดุได้ แม้ว่าเราจะไม่เห็นรังสี แต่ก็สามารถตรวจวัดได้ด้วยเเครื่องวัดฝุ่นพกพาี ลักษณะเฉพาะของเทคนิคนี้ คือการวัดรังสีที่ทะลุผ่านวัตถุมาได้ ซึ่งเครื่องวัดฝุ่นพกพา ก็มีหลากหลายแบบดังนี้  1. เครื่องวัดฝุ่นพกพา   เป็นเครื่องตรวจหารังสีที่ใช้แบตเตอรี สะดวกต่อการพกพา เช่น Geiger Muller counter และ Ionization Chamber  2. เครื่องวัดฝุ่นพกพาประจำตัวบุคคล  เป็นเครื่องมือบันทึกปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านรังสีจำเป็นต้องพกติดตัว มีหลายชนิด เช่น pocket dosimeter, film badge, thermoluminescent dosimeter (TLD)  3.เครื่องวัดฝุ่นประจำตัวบุคคลแบบเตือนภัย  เป็นเครื่องวัดฝุ่นพกพาสำหรับพกพาติดตัว จะส่งเสียงหรือแสง เพื่อเตือนให้ทราบเมื่อระดับรังสีสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ในเครื่อง  4. เครื่องวัดฝุ่นประจำที่  เป็นเครื่องวัดฝุ่นพกพาีชนิดติดตั้งประจำที่ เมื่อตรวจพบรังสีที่สูงกว่าค่าที่กำหนดไว้จะส่งเสียงและแสงเตือน  การเลือกใช้เครื่องวัดฝุ่นพกพา การปรับเทียบ และการบำรุงรักษา  -เลือกใช้เครื่องมือที่พร้อมใช้งาน อยู่ในสภาพดี  -เลือกใช้เครื่องมือวัดตามประเภทของงาน  -เลือกใช้เครื่องมือที่มีความคุ้นเคย  -เลือกใช้เครื่องมือที่ผ่านการปรับเทียบ-สอบเทียบ ตามกำหนด  -การปรับเทียบ –สอบเทียบ โดยห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด  – ทดสอบเครื่องมือวัดเป็นประจำ โดยการวัดค่า Background และต้นกำเนิดรังสีมาตรฐาน ที่ระยะต่างๆ จดบันทึกค่าที่วัดได้เป็นประจำใน Logbook  -ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน …